Werkwijze

Aan huis

Voor baby’s, peuters of voor speciale indicaties is het mogelijk om aan huis te komen voor een behandeling. Baby’s en peuters kun je vaak veel beter observeren in de thuissituatie, daar weten ze hun weg en laten ze het beste zien wat ze al kunnen en wat nog niet. Ook kan op deze manier beter advies worden gegeven over een geschikte speel- leefomgeving voor het kind of bij een voorkeurshouding om te zien hoe de omgeving kan worden aangepast om een voorkeurshouding tegen te gaan.

In de praktijk

Na de aanmelding wordt een motorisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de motorische vaardigheden van het kind, uitgaand van de hulpvraag en eventuele voorgeschiedenis van het kind.

Hierbij gebruiken wij gestandariseerde testen als de AIMS, de BSID motorische schaal, de PEDi-NL of de Movement-ABC-2 . Welke test wij gebruiken is afhankelijk van de leeftijd en de leefomstandigheden van het kind.

Met de verkregen scores uit deze testen kunnen de vaardigheden van het kind vergeleken worden met leeftijdsgenootjes, en achterstanden worden zo zichtbaar. Tegelijkertijd krijgt de therapeut een indruk van het gedrag van het kind. De concentratie, inzet en eventuele faalangst kunnen worden gesignaleerd. Hier kan tijdens de behandeling rekening mee gehouden worden.

Er wordt door de therapeut een verslag gemaakt van het gehele onderzoek, en hierin worden ook de behandeldoelen en het behandelplan vermeld. Dit wordt met de ouders besproken, en desgewenst ook aan de leerkracht op school gegeven.

Behandeling

Bij de behandeling wordt altijd uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind. Hoewel de behandeling zich richt op de motoriek, wordt ook rekening gehouden met eventuele gedragsproblematiek. Gestructureerd en in spelvorm wordt zo gewerkt aan de gestelde doelen.

Evaluatie

Na enige tijd kunnen de motorische testen herhaald worden. Daaruit zal blijken of er voldoende vooruitgang geboekt is en de doelen behaald zijn. Hierna kan de behandeling worden beëindigd of kunnen de doelen bijgesteld worden.

Kwaliteit

Kinderoefentherapie is een aparte specialisatie van een oefentherapeut Mensendieck of Cesar. Hiervoor is een post-HBO opleiding nodig, die alleen wordt gegeven op de HU in Utrecht. Wij hebben deze opleiding in 2005 afgerond en mogen ons sindsdien Kinderoefentherapeuten noemen.

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze behandelingen hoog is. Daarom volgen wij veelvuldig cursussen en nascholingen, en nemen wij deel in intercollegiaal overleg.

Wij staan beiden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, met verbijzondering Kinderoefentherapie. Deze inschrijving verplicht ons tot het halen van accreditatiepunten door bij- en nascholing. Wij volgen de richtlijnen van onze beroepsorganisatie, de VVOCM, ten aanzien van de verslaglegging en rapportage.

Lees ook onze nieuwsbrief waarin meer informatie over o.a. voorkeursligging en schedelasymmetrie